Przepraszamy, strona jest w wersji beta, jest t?umaczenie maszynowe!!

Nasza firma jest gotowa rozwa?y? ka?d? propozycj? do produkcji substancji chemicznej, g?rniczej, nietypowych urz?dze?, konstrukcji stalowych, zbiornik?w i rezerwuar?w.

dmz-karpaty Zbiornik?w i rezerwuar?w Produkcja i sprzeda? metalowych zbiornik?w na paliwa (benzyny). Ukraina

Produkcja i sprzeda? zbiorników metalowych na Ukrainie

Eksperymentalna Zak?ady Mechaniczne "Karpaty" ma du?e do?wiadczenie w produkcji pojemników przeznaczonych do odbioru, magazynowania i dozowania p?ynnych i gazowych mediach obj?to?ci do 100 m3 i wi?cej, na ci?nienie nominalne do 1,6 MPa.

Mo?e by? dwukad?ubowe, jedno-i wielo-segmentowa do jednoczesnego przechowywania kilku rodzajów produktów naftowych. Zbiorniki s? produkowane zgodnie z wymogami normy Euro dla w?gla i stali odpornych na korozj?. Produkcja z na?o?onej pow?oki wodochronne powierzchni zewn?trznej.

Zbiorniki na ciecze: wod?, mleko, paliwa, LPG, kwasy, oleje (olej ro?linny), LPG, benzyny, metalu, podziemnych i naziemnych magazynów paliw, benzyny, oleju nap?dowego, oleju nap?dowego (olej nap?dowy, biopaliwa). Ukraina, produkcji i sprzeda?y pojemno?ciowy beczki do przechowywania alkoholu N kwasu siarkowego, zapachowe, piana, melasy. Sprzeda? produkcji ?ywno?ci z metalu, zbiornik ze stali beczki ze stali nierdzewnej (stal nierdzewna), ze stali nierdzewnej na Ukrainie. Kup, kup, Cena na luf? do benzyny. Badania mechaniczne Factory produkcji i sprzeda?y opakowa? metalowych dla wody i oleju nap?dowego oraz produktów ropopochodnych. Zbiorników Producenci Ukraina

 
...
dmz-karpaty Zbiornik?w i rezerwuar?w Produkcja i sprzeda? metalowych zbiornik?w na paliwa (benzyny). Ukraina
dmz-karpaty_00001.jpg
Опытно-механический завод КАРПАТЫ